மவுனம் பேசும் வார்த்தைகள்

Published : 01 Sep 2014 14:10 IST
Updated : 01 Sep 2014 14:10 IST

சில ஆங்கில வார்த்தைகளில் மவுன எழுத்துகள் (Silent letters) ஏன் இருக்க வேண்டும் என்று வாசகர் ஒருவர் கேட்டிருக்கிறார். Psycho என்பதை சைகோ என்கிறோம். அப்படியிருக்க ‘P’ என்ற எழுத்து அங்கே எதற்காக? Island என்பதை ஐலண்ட் என்கிறோம். பின் எதற்காக ‘S’ என்ற எழுத்து?.

இரத்தமா? ரத்தமா?

தமிழில் இல்லையா? ‘‘நான் இன்று இரத்த தானம் செய்தேன்’’ என்றா சொல்வீர்கள்? ரத்தம்தானே? இயந்திரம் என எழுதினாலும் யந்திரம்தானே. (ஆனாலும் ஆங்கிலத்தில் மவுன எழுத்துகள் கணிசமானவைதான்).

ஆங்கிலத்தில் மவுன எழுத்துகள் இடம் பெற வேறொரு முக்கிய காரணம் உண்டு. ஆங்கிலம் பல மொழிகளிலுள்ள வார்த்தைகளை ஏற்றுக் கொண்டு வளர்ந்து செழித்த மொழி. எனவே மூல மொழியின் சாயல் அதில் அடிப்பது தவிர்க்க முடியாதது.

கடன் என்பதை Debt என்று குறிப்பிடுகிறோம். இதில் ‘B’ மவுன எழுத்து.

லத்தீன் வார்த்தையான debitum என்பதிலிருந்து தோன்றிய வார்த்தை இது. எனவே அந்த ‘b’ ஆங்கிலத்துக்குள்ளும் இடம் பெற்று விட்டது.

‘வெட்னெஸ்டே யா? வெனஸ்டே யா?

‘‘வெட்னெஸ்டே அன்னிக்கு ஒரு ஸான்ட்விச் சாப்பிட்டேன்’’ என்று

அழுத்தம் திருத்தமாகச் சொல்லக் கூடாது. Wednesday என்பதில் ‘d’ மவுன எழுத்து. எனவே ‘வெனஸ்டே’’ என்றுதான் கூறவேண்டும். அதேபோல Sandwitch என்பதிலும் ‘d’ மவுன எழுத்து. எனவே ஸான்விச் என்றுதான் கூறவேண்டும்.

மாலை என்பது ஈவினிங் அல்ல. ஈவ்னிங்தான். ஏனென்றால் Evening என்பதில் மூன்றாவது எழுத்தான ‘e’ என்பது மவுனஎழுத்து.

பல என்பதைக் குறிக்கும் வார்த்தையை ‘ஸெவரல்’ என்று கூற வேண்டாம. அது ‘ஸெவ்ரல்’ காரணம். Several என்ற வார்த்தையில் நான்காவது எழுத்தான ‘e’ ஒரு மவுன எழுத்து.

இன்னும் சில உதாரணங்கள் இதோ.

வெப்பத்தைக் குறிக்கும் டெம்ப்ரேச்சர் - temp(e)rature.

சீப்பு என்பதைக் குறிப்பது ‘கோம்’- Com(b).

கட்டைவிரல் என்பது தம் - Thum(b)

gh ன் மவுனம்

பொதுவாகவே ஒரு வார்த்தையின் கடைசியில் ‘gh’ என்ற எழுத்துகள் இடம் பெற்றால் அவை மவுனமாகவே உள்ளன உதாரணம்:- Hi(gh), wei(gh), throu(gh), thorou(gh).

தவிர வார்த்தையின் நடுவில் இடம் பெறும் ‘gh’ கூட மவுன எழுத்துகளாகவே பல வார்த்தைகளிலும் இடம் பெறுகின்றன.

Night, sight, right, caught, daughter, neighbour, straight, thought ஆகிய வார்த்தைகளில் ‘gh’ மவுன எழுத்துகளாகவே இருப்பதை நீங்கள் உச்சரிக்கும்போது உணரலாம்.

வார்த்தைகளின் தொடக்க எழுத்து ‘k’ மற்றும் ‘h’ என்றால் அந்த எழுத்துகள் பெரும்பாலும் மவுன எழுத்துகளாகவே உள்ளன என்பதையும் கவனியுங்கள்.

மவுனத்தின் விதிகள்

எவையெல்லாம் மவுன எழுத்து என்பதற்கு ஏதாவது விதிகள் உள்ளனவா? அப்படி எதுவும் இல்லை. ஆனால் நான் கவனித்தவரை சில அனுமானங்கள் தோன்றுகின்றன. இவை பெரும்பாலும் பல வார்த்தைகளுக்கும் பொருந்துகின்றன.

1. ‘m’ என்ற எழுத்தைத் தொடர்ந்து வரும் ‘b’ என்ற எழுத்து பொதுவாக மவுன எழுத்தாகவே இருக்கிறது. lamb, climb, tomb.

2. ‘t’ என்ற எழுத்துக்கு முன்னால் இடம் பெறும் ‘b’ பெரும்பாலும் மவுன எழுத்தே. doubt, subtle.

3. ‘p’ என்பது வார்த்தையின் தொடக்க எழுத்தாக இருந்து, அதைத் தொடர்ந்து ‘sy’ அல்லது ‘ne’ ஆகிய எழுத்துகள் இடம் பெற்றால் ‘p’ மவுன எழுத்தாகவே அமைந்து விடும். psychology, psycho, pneumonia, pneumatic

4. ‘n’ என்ற எழுத்துக்கு முன்னால் இடம் பெறும் ‘k’ மவுனச் சொல்லாகவே இருக்க வாய்ப்பு அதிகம். knight, knife, knack, knave.

5. ஒரு வார்த்தையின் இறுதியில் ‘e’ இடம் பெற்றிருந்தால் அதை உச்சரிப்பில் நாம் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை. challenge, table, able

தேவையற்ற சுமையா?

அதே சமயம் எல்லா மவுன எழுத்துகளுமே தேவையற்ற சுமைகள் அல்ல. சில சமயம் கேட்பதற்கு ஒன்று போலவே இருக்கும் இரண்டு வார்த்தைகளைப் படிக்கும்போது சரியான அர்த்தத்தில் புரிந்து கொள்ள இவை உதவக் கூடும்.

எடுத்துக்காட்டாக, IN, INN ஆகிய இரண்டு வார்த்தைகளையும் படிக்கும்போதே அவற்றின் பொருள் வித்தியாசம் நமக்கும் புரிகிறது (இரண்டாவது வார்த்தையில் உள்ள அதிகப்படி ‘N’ மவுன எழுத்து என்றாலும்).

ஆங்கிலமாக்கம்

கீழே உள்ள தமிழ் வார்த்தைகளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து மவுன வார்த்தைகள் பெறுங்கள்.

கத்தி,கால் முட்டி,நேர்மையான, மணி (நேரம்),வாரிசு,முடிச்சு, தட்டுதல் (கதவை), அறிதல்

Scar - Scarce - Scare

Scar என்றால் தழும்பு. Scarce என்றால் அரிதாக என்ற அர்த்தம். You scarcely come here என்றால் நீங்கள் எப்போதோ ஒருமுறைதான் வீட்டுக்கு வருகிறீர்கள் என்று பொருள்.

Scare என்றால் பயமுறுத்துதல் என்று பொருள். Do not scare me with your new make up.

தொடர்புக்கு

aruncharanya@gmail.com

Keywords
More In
This article is closed for comments.
Please Email the Editor